DeutschEnglishМакедонски
Старт Преводи Квалитет
Квалитет

Ќе добиете преводи изработени со највисок квалитет. Тоа го гарантирам со:

» моето образование

» долгогодишно работно искуство

» мојата јазична и стручна обука во различни меѓународни контексти

» документирано стручно доусовршување

» мрежа од стручни лица и колеги

» соработката со клиентот

» лекторат

» почитување на доверливоста

 

 
Copyright © 2020 Radica Schenck – Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin für Mazedonisch. Сите права се заштитени.